Sıkça Sorulan Sorular Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları İle İlgili Genel Sorular
Motorlu Taşıt Sürücü Kursu açma şartları nelerdir?

20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda kurumlar açılmaktadır.

MTSK Modülü nedir? Bu modüle kimler kayıtlıdır?

Özel MTSK Modülü; Sürücü kurslarının iş ve işleyişleri ile ilgili bütün işlemlerin yapıldığı MEBBİS sistemi üzerinden işlemlerini sürdüren bir modüldür. Bu Modüle her türlü sürücü sertifikası almak isteyen kursiyerlerle sürücü kursunda görevli personel kayıtlıdır. Ayrıca sürücü kurslarına ait eğitim araçları ile eğitim alanları ve direksiyon eğitim simülatörü de bu modüle kayıtlıdırlar.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile ilgili şikayetler nereye ve nasıl yapılır?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile ilgili şikâyetler öncelikle Kursun bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüklerine veya valiliklere yapılabilir. Çözüm bulunamadığı takdirde doğrudan Bakanlığımıza (Genel Müdürlüğümüze) de şikâyet yapılabilir. Bu şikayetler doğrudan yazılı olabildiği gibi BİMER, BİLGİ EDİNME veya ALO 147 aracılığı ile de yapılabilmektedir.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ne zaman ve nasıl denetlenmektedir?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmelik gereği yılda bir defa maarif müfettişleri tarafından genel denetime tabi tutulmaktadır. Ayrıca Genel Mevzuat gereğince il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkilileri kursları her zaman denetleme yetkisine sahiptirler. Bunların dışında ihtiyaç duyulması durumunda valilik veya Bakanlık tarafından da denetlenebilmektedirler. Sürücü kurslarına kayıtlı kursiyerlerin uygulama sınavları, Bakanlık ve maarif müfettişleri tarafından her dönem denetlenmektedir.

 

Kursiyerler Ve Eğitimlerle İlgili Sorular

Sürücü Belgesi almak için adayların Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına kayıtlı olması zorunlu mudur?

Sürücü belgesi alabilmek için adayların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Özel MTSK Yönetmeliği gereğince Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına kaydolmaları ve eğitime tabi tutulmaları zorunludur. Eğitim ve sınavlarda başarılı olanlar bu kurslardan sürücü sertifikası almaktadırlar. Bu sertifikalar Trafik Tescil kuruluşlarında sürücü belgesine dönüştürülmektedir.

Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına kayıt yaptırmak için hangi şartlar ve belgeler istenmektedir?
Kayıt yaptırabilmek için kursiyerlerde aranacak şartlar aşağıdadır;

a) Yaş Şartı,

A1, A2, F ve H (Otomobil) ve H (Motosiklet) sınıfı sürücü sertifikaları için on yedi,
B ve G sınıfları için on sekiz,
C, D ve E sınıfları için yirmi iki, (Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda ve (10. madde birinci fıkra 3 no’lu bent)  bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmak,

b) Öğrenim Şartı,

Bütün sertifika sınıfları için, öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak,

c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,

ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması.

Kayıt esnasında istenecek belgeler;

Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

İlkokul mezunları Sürücü Belgesi (Ehliyet) alabilirler mi?
12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar sürücü belgesi alabileceklerdir. Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi olanlar da sürücü belgesi alabilirler.
Sürücü Kurslarında hangi eğitimler verilmektedir? Bu eğitimlerin süreleri en az ne kadardır? Bu eğitimlerden hangilerinde devam zorunluluğu vardır?
Sürücü kurslarında teorik ve direksiyon eğitimleri verilmektedir. Teorik eğitimler; Trafik ve Çevre dersi, ilkyardım dersi, araç tekniği dersi ve direksiyon uygulama eğitimi dersi olmak üzere dört çeşit ders vardır. Bu eğitimlerin süreleri şöyledir.

(1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

(2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,
ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,
d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir.
Bu eğitimlerin tamamı zorunludur.
Uygulama (Direksiyon) eğitimleri zorunlu mudur? Bu eğitimlerin trafiğe kapalı özel alanlarda yapılması zorunlu mudur?
Direksiyon (uygulamalı) eğitimlerinin sertifika sınıflarına göre belirlenen saatleri zorunlu olup belirlenen direksiyon eğitimi derslerinin Direksiyon usta öğreticisinin vereceği karara göre ( Bu kararda kaç saat olacağı belirlenecektir.)  direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde, aşağıda belirtilen ders saatlerinin ise akan trafikte verilmesi zorunludur. Bu saatler;

“A1”  ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

“B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

 “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,

“D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,

“F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

“H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,          

“H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
Römorklu araç kullanma eğitimi dersinin 5 saat.
Sürücü kurslarında uygulama (direksiyon) eğitimleri en az kaç saat alınmalıdır?
Alınacak sertifika sınıfına göre değişmekte olup detayları yukarıdaki maddelerde verilmiştir. Belirtilen bu saatlerin tamamının alınması gerekmektedir.
Sürücü Kursuna kaydolduktan sonra devam etmek istemeyen bir kursiyer, kaydını sildirerek ödediği ücretini geri iade alabilir mi?
Sürücü kursundan herhangi bir eğitim almamışsa, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesine göre belirlenen miktarlarda ücret iadesi alabilir. Bu maddeye göre eğitim almayan kursiyer, ücretin yüzde 10’unu ödedikten sonra kalan ücreti alabilmektedir.
C, D veya E sınıfı bir sürücü belgesi almak istendiğinde, daha önceden  B sınıf sürücü belge almış olma zorunluluğu var mıdır?
C, D ve E sınıfı sürücü sertifikası almak için başka bir sınıf sürücü belgesine ihtiyaç yoktur. 22 yaşını doldurmuş ise doğrudan C, D ve E sınıfı için müracaat edebilir.
Sürücü kurslarında direksiyon eğitimi simülatörü kullanılması veya bulundurulması zorunlu mudur?
Sürücü kurslarında direksiyon eğitim simülatörü bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sürücü kursu eğitim alanını kullanmıyor ise Standartlar Yönergesinde özellikleri belirtilmiş direksiyon eğitim simülatörünün bulundurulması zorunludur.
H sınıf sürücü belgesi alma şartları nelerdir?
Öncelikle sağlık kurulu raporunun olması gerekmektedir. Rapor varsa sürücü kursuna müracaat ederek, 30 saat teorik ders, direksiyon eğitimi dersinden 12 saatlik eğitim aldıktan sonra sınavlarda başarılı olması durumunda “H” sınıfı otomobil sürücü sertifikası almayı hak etmiş olur.
Operatörlük Sertifikası veya G sınıfı Sürücü Belgesi alma şartları nelerdir?
Operatörlük belgesi almak için İş Makineleri Sürücüleri Eğitimi Kursuna kaydolarak gerekli eğitimleri aldıktan sonra yapılan sınavda başarılı olması durumunda operatörlük belgesini haketmiş olur. Bu belgeyi ‘’G’’ sınıfı sürücü sertifikasına veya  “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürmek için sürücü kurslarında 30 saatlik teorik dersleri alarak sınavda başarılı olması gerekir.
 
Sınavlarla İlgili Sorular
Yıl içerisinde hangi dönemlerde MTSK sınavları yapılmaktadır?
2014 Yılında Ocak, Şubat, Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere toplam dokuz kez sınav yapılacaktır.
MTSK sınavlarına giremeyen adaylar ne yapmalıdırlar?
MTSK sınavlarına girmeyen kursiyerler sınav haklarını kullanmış sayılacaklarından sınava girmeleri tavsiye edilir. Sınava girememişlerse rapor alarak sınav günü akşamına kadar belgesini sürücü kursuna vermesi durumunda dört sınav hakkını kullandıktan sonra kendilerine bir sınav hakkı daha verilmektedir.
Yazılı (Teorik) sınavlarında hangi alanlarda kaç soru sorulmaktadır?
Tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Sertifika Türü

İlk Yardım Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi

Motor ve Araç Tekniği

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

Bütün Sertifika    Sınıflarında

13

27

10

50

60 dakika

Yazılı (Teorik) sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?
Yazılı (teorik) sınavlarına sürücü kurslarındaki derslere devam ederek, hazırlanmış kitaplardan çalışarak ve çıkan sorulara çalışarak hazırlanmak mümkündür.
Yazılı (Teorik) sınavında başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir.
Yazılı (teorik) sınavlarda başarılı olabilmek için  en az 70 puan almak gerekir. Sınavdan 70 puan alanlar   başarılı sayılmış olurlar.
Yazılı (Teorik) sınavı kaç yıl geçerlidir?
Yazılı (teorik) sınavda başarılı olan kursiyer sınavların açıklandığı tarihten sonra direksiyon uygulama sınavına girmesi gerekmektedir. Dört kez üst üste direksiyon uygulama sınavına girmeyen veya sınavda başarısız olan kursiyerler haklarını kullandıkları için kayıtları silinmektedir. Tekrar kursa kayıt olmaları gerekir.
Yazılı (teorik) sınavı geçen fakat uygulama (Direksiyon) sınavından kalan kursiyerlerin en fazla kaç defa sınavına girme hakkı vardır?
Yazılı (teorik) sınavını geçen ve direksiyon uygulama sınavında üst üste dört kez başarısız olan kursiyer,  ücretini ödeyerek 12 saatlik direksiyon eğitimi alması durumunda, kendisine dört kez sınav hakkı daha verilmektedir. Bu haklarında da başarısız olması durumunda, kursiyerin kaydı kurstan silinir.
Başarısız olduğum yazılı (teorik) sınavlar veya uygulama (Direksiyon) sınavlar için ekstra ücret ödemem gerekir mi?
Sınavlarda başarısız olunması durumunda sadece sınav ücretleri tekrar ödenir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmez. Ayrıca Mart 2014 döneminden itibaren, direksiyon uygulama sınavlarında başarısız olanlar her başarısız oldukları sınav için ücretini ödeyerek 2 saat direksiyon eğitimi dersi almak mecburiyetindedirler.
Sınav harçları ne kadardır?
2014 yılı için, yazılı (teorik) ve direksiyon sınavı ücreti 50 tl’dir.
Uygulama (Direksiyon) sınavları belli güzergâhlarda yapılmaktadır. Bu güzergâhlar nasıl belirleniyor? Sınavın bu güzergâhlarda yapılması zorunlu mudur?
Direksiyon uygulama sınav güzergahı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre İl ve İlçelerde kurulan Trafik Komisyonları tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonlar; illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşmaktadır. İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinden oluşmaktadır. Direksiyon uygulama sınavlarının belirlenen bu güzergahlarda yapılması zorunludur.
Uygulama (Direksiyon) sınavları esnasında bir kaza olması durumunda kursiyerin veya adayın sorumluluğu var mıdır?
Direksiyon uygulama sınavlarında kaza olmaması için gerekli tedbirler alınır. Buna rağmen kaza olması durumunda Karayolları Trafik Kanununda belirlenen genel hükümlere göre uygulama yapılmaktadır.
Bir kursiyer için uygulama (Direksiyon) sınav süresi en az kaç dakikadır?
Direksiyon uygulama sınavlarında bir kursiyerin sınav süresi en az 30 dakikadır.
Uygulama (Direksiyon) sınavlarında sürücü öğreticisinin (direksiyon hocasının) sınav aracında bulunması zorunlu mudur?
Direksiyon uygulama sınavlarında usta öğreticinin araçta bulunması zorunludur. Usta öğretici araçta arka koltukta oturmaktadır.
Uygulama (Direksiyon) sınavlarında değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Direksiyon uygulama sınavları Ek-3 ve Ek- 4’te belirtilen “sınav esnasında değerlendirilecek durumlara” göre değerlendirilmektedir.
Uygulama (Direksiyon) sınavlarında kimler görev alabilir? Bu sınavlarda görev alma şartları nedir?
Direksiyon uygulama sınavlarında kimlerin görev alacakları Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde belirlenmiştir. Bu madde şöyledir. “Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.’’
Yönergede ise; ‘’ Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ve her komisyon için başkan ve üyeleri belirleyerek adlarına ‘’Görevlendirme Formu’’ nu (EK-2) düzenler. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyelerini belirlerken; sürücü belgesi alma tarihi en eski olan ve araç kullanarak pratik kazanmış olanlar komisyon başkanı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen üyeler arasında ‘’A1’’, ‘’A2’’, ‘’C’’, ‘’D’’ ve ‘’E’’ sınıfı sürücü belgesi olan üyelerin bulunması halinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir.’’ denilmektedir.
 
Kurslarda Çalışanlar İle İlgili Sorular
Sürücü kursunda idareci olma şartları nelerdir? Bu kurslarda emekliler müdürlük veya yöneticilik yapabilirler mi?
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30/ç maddesine göre lisans mezunu olanlar sürücü kurslarında yönetici olabilirler. Lisans mezunu olmayan ve 20 Mart 2012 tarihi itibarı ile görevde iken daha sonra ayrılan emeklilerde sürücü kurslarında yönetici olabilmektedirler.
Sürücü kurslarında çalışan idareci, öğretmen ve diğer personelin sosyal güvenceleri nasıl sağlanmaktadır?
Sürücü kurslarında çalışan personelin sosyal güvenceleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre güvence altına alınmıştır.
Emekli öğretmenler sürücü kurslarında öğretmenlik yapabilirler mi?
Emekli öğretmenler 65 yaşını doldurmamışsa sürücü kurslarında öğretmenlik yapabilmektedirler.
Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmen maaşını alamadığında nereye başvurması gerekir?
Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmen maaşını alamadığı taktirde İş Kanununda belirtilen mercilere müracaat edebilirler. Ayrıca valiliklere durumu bildirebilirler.
Sürücü kurslarında Trafik ve Çevre Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 27/1-b maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

b) Trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,

2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
Sürücü kurslarında İlk Yardım Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 27/1-a maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,

Sürücü kurslarında  Araç Tekniği Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 27/1-c maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

c) Araç tekniği dersi için;

1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,

2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

Sürücü kurslarında Direksiyon Eğitimi Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?
(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

ç) Direksiyon eğitimi dersi için;

1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,

2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.) gerekir.

Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmene ödenecek maaş veya ücretler nasıl belirlenmektedir?
Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmene ödenecek maaş ve ücretler Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42 inci maddesine göre belirlenmektedir. Bu madde şöyledir. ” Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir.”
e-sınavda kullanılan klavye türü nedir?
Cihazlar üzerine kurulan sanal klavyeler f klavyedir.
MTSAS başvuru tarihleri nedir, süresi uzatılır mı?
MTSAS takvimi www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır. Takvimde belirtilen süreler değiştirilmez.
 
 
 Yayın:13.03.2013 - Güncelleme:22.07.2014 - 14:24 - Görüntülenme:63255