Sıkça Sorulan Sorular Özel Öğrenci Yurtları

Özel Öğrenci Yurtları

 • Özel Yurtlar mevzuatına göre açılmadığı halde içinde sadece öğrenci barındıran pansiyon, apart otel gibi yerlerin durumu nedir?
 • Yurt açma izin belgesi olmadan yurda öğrenci kaydı yapılmaz. İzinsiz açılan yurtlar, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı hâlde sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela bulunduran ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren yerler hakkında, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak tespitten sonra düzenlenecek rapor esas alınarak valilikçe kapatma işlemi yapılır.
 
 • Yükseköğretim öğrencileri ile İlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri aynı yurtta barınabilir mi?
 • İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hâllerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yükseköğretim yurtlarında ortaöğrenim öğrencileri, ortaöğretim yurtlarında ise yükseköğrenim öğrencileri veya ilköğretim 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri barındırılabilir. Ancak, yükseköğrenim öğrencileriyle ilköğretim öğrencileri aynı yurtta barındırılamaz. Farklı seviyede öğrenci gruplarının yurtta barındırılması hâlinde yurdun faaliyet göstereceği binanın fizikî durumunun hizmete uygun olması, her öğrenci grubunun aynı binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapıları ile banyo ve tuvaletlerin her öğrenci grubu için ayrı olması gerekir. Geçici olarak barındırılanların kimlik, okul veya kurum ve dershane bilgileri, yurt müdürlüğünce en geç beş gün içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.
 
 • Yurtlarda belletici olmak için hangi okul mezunu olmak gerekir.
 • Belleticilik için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmen olma şartlarını taşıyanlar tercih edilir. Belleticiler, sadece ortaöğretim yurtlarında görevlendirilir ve sayıları ihtiyaca göre yurt yönetimince belirlenir.
 
 • Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenci, yurtta barınabilir mi?
 • Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okuldan ilişkisi kesilmediği sürece kalabilir.
 
 • Yurtlarda Yemek hizmeti dışarıdan yemek alınarak verilebilir mi?
 • Özel yurtlarda; yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş yurt yönetimine karşı sorumludur. Aynı tüzel veya gerçek kişiye ait birden fazla yurt olması halinde, yemek hazırlanan yurt veya kuruluş, hizmet götürülen yurt yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, bağlantılı bulunduğu diğer yurtlara da yemek hizmeti verebilir. Bu hizmetin yürütülmesinde 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uyulur.
 
 • Öğrenci sözleşme imzaladığı tarihten sonra yurdun adresi değişmesi veya devri sonucunda sözleşme geçerliliğini korur mu?
 • Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 10’uncu maddesine göre devir veya nakil işlemi sonucunda yeniden yurt açma izin belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yurdun devir olması durumunda Devir Sözleşmesi Hükümleri geçerlidir.
 
 • Yurtlarda hangi hizmetlerin sunulacağının sözleşmede belirtilmesi gerekir mi?
 • Sözleşme öğrenci veya velisi ile yurt yönetimi arasında ticaret hukukuna ve borçlar kanununa göre yapılan bir akittir. Sözleşmede yer alacak konuların Özel Öğrenci Yurtları Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Öğrenci veya öğrenci velisi/vasisi ile yapılan sözleşmelerde fiyat ve verilen hizmetle ilgili diğer hususlar açıkça belirlenir.

 
 • Özel öğrenci yurtlarından ayrılmak için veli muvafakatı gerekir mi?
 • Yükseköğretim yurtlarında gerekmemektedir.
 
 • Yurt kurallarına uymayan veya izinsiz yurdu terk eden öğrenciler için veliye bildirim yapma zorunluluğu var mıdır?
 • Özel öğrenci yurtları, ortaöğrenim veya yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri olarak tanımlanmaktadır. Özel öğrenci yurtları Özel Öğrenci Yurtları Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösterirler. Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmesindeki hükümlere uymayan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 32’nci maddesine göre disiplin cezaları verilebilir. Yapılan işlemden velilere bilgi verilir.
 

 

 Yayın:13.03.2013 - Güncelleme:17.07.2014 - 16:05 - Görüntülenme:10874